Voorwaarden

Men dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Vereniging VBO Makelaar en vastgelegd in de officiële documenten van de Vereniging.

Sectie Wonen

Lid Wonen

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd als makelaar/taxateur o.z. (SCVM en/of VastgoedCert én, indien men taxeert, ook NRVT)* of;
 • Men is in het bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. afgegeven door de Beroepsexamens Makelaars B.V., SVMNIVO of door een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende opleiding**.

* En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding Wonen 

 • Men staat ingeschreven voor de theorieopleiding makelaar/taxateur o.z. bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V., SVMNIVO of bij een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Wonen - taxateurstarief

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd als taxateur o.z. (NRVT)*;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal taxeren, aankopen en/of aanhuren.

* En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Wonen - verhuurtarief

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd als makelaar/taxateur o.z. (SCVM en/of VastgoedCert) of
 • Men is in het bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. afgegeven door de Beroepsexamens Makelaars B.V., SVMNIVO of door een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende opleiding of
 • Men is geslaagd voor de entreetoets Huur/Verhuur van de Beroepsexamens Makelaars B.V. of
 • Men is in het bezit van het diploma Huur/Verhuur Woningen afgegeven door de Beroepsexamens Makelaars B.V.;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal verhuren en/of aanhuren;
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen.

Lid in opleiding Wonen - verhuurtarief

 • Men is ingeschreven voor de theorieopleiding makelaar/taxateur bij BoM B.V., SVMNIVO of bij een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende opleiding* of;
 • Men staat ingeschreven voor de opleiding Huur/Verhuur woningen van BoM B.V.**;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal verhuren en/of aanhuren;
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen en zodra het vereiste diploma behaald is geldt eenzelfde dossiertoets als hierboven beschreven.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden in bezit van het diploma makelaar/taxateur o.z.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap in bezit van het diploma Huur/Verhuur woningen van Beroepsexamens Makelaars B.V.

Lid Wonen - bijzonder gemeentetarief

 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel vastgoedbemiddelingswerkzaamheden uitvoert in een van de bijzondere gemeenten van Nederland;
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen.

Sectie Bedrijfsmatig Vastgoed

Lid Bedrijfsmatig Vastgoed

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd makelaar/taxateur bedrijfsmatig vastgoed (SCVM en/of VastgoedCert én indien men taxeert ook NRVT)* of;
 • Men is in het bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z.**

* En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding Bedrijfsmatig Vastgoed

 • Men is in bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. en staat ingeschreven voor de Leergang Bedrijfsmatig Vastgoed bij BoM B.V. of bij een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende bedrijfsmatige opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Bedrijfsmatig Vastgoed - taxateurstarief

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd als makelaar/taxateur bedrijfsmatig vastgoed (NRVT)*;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men bedrijfsmatige objecten enkel zal taxeren.

*En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Sectie Agrarisch Vastgoed

Lid Agrarisch Vastgoed

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd makelaar/taxateur agrarisch vastgoed (SCVM en/of VastgoedCert én indien men taxeert ook NRVT) of
 • Men is in het bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z.**;
 • Men is in het bezit van een vergelijkbare en door het dagelijkse bestuur erkende agrarische opleiding**.

* En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding Agrarisch Vastgoed

 • Men is in bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. en staat ingeschreven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed bij BoM B.V. of bij een vergelijkbare en door het dagelijks bestuur erkende agrarische opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap gecertificeerd, waarna men verplicht is deze certificatie te behouden, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Agrarisch Vastgoed - taxateurstarief

 • Men is gecertificeerd en geregistreerd als makelaar/taxateur agrarisch vastgoed (NRVT)* en;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men agrarische objecten enkel zal taxeren.

* En verplicht om gecertificeerd te blijven, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Algemeen

Voor elke sectie en elke vorm van lidmaatschap, met uitzondering van sympathisanten en studentleden, geldt dat men een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te hebben afgesloten betreffende de te verrichten werkzaamheden binnen het vakgebied, met een verzekerde som van tenminste € 500.000 per aanspraak en tenminste  €1.000.000 per verzekeringsjaar. Voor leden die bemiddelen in bedrijfsmatige objecten geldt dat men verplicht verzekerd dient te zijn met een verzekerde som van tenminste € 1.000.000 per aanspraak en tenminste € 2.000.000 per verzekeringsjaar. Door overlegging van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verschuldigde premie dient men jaarlijks uiterlijk voor 1 juli aan te tonen dat men aan deze verzekeringsverplichting voldoet. De verzekering heeft betrekking op de specialisatie(s) waarin men actief is. 

Men dient bij de aanvraag voor het VBO-lidmaatschap een verklaring omtrent het gedrag te overleggen (art. 19 Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag). Deze verklaring dient vervolgens gedurende het lidmaatschap elke 5 jaar opnieuw te worden overlegd. 

Men dient zich te conformeren aan: de VBO-voorwaarden, Statuten, de Reglementen, de VBO Beroeps- en Gedragscode en de Algemene Voorwaarden alsmede aan de eventueel daaruit voortvloeiende tuchtrechtelijke consequenties. 

Men dient de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de Vereniging, binnen de gehanteerde betalingstermijnen te voldoen. Waarbij het entreegeld voor aanvang van het lidmaatschap voldaan dient te zijn. De contributiegelden worden per maand in rekening gebracht en leden zijn verplicht toestemming te geven voor automatische incasso. Leden die de jaarcontributie vóór 31 januari van het betreffende jaar volledig en in één keer voldoen, ontvangen een korting van 2,5% op het contributietarief. Deze regeling geldt niet voor leden die aanspraak maken op een bijzonder tarief zoals is omschreven in het Lidmaatschapsreglement.

Men is verplicht om zich in al zijn commerciële uitingen te profileren als VBO-lid. Dit middels het logo van VBO Makelaar. Voor leden van de verschillende secties zijn naast het algemene VBO-logo, ook aparte logo’s beschikbaar.

Men is verplicht gebruik te maken van door VBO Makelaar goedgekeurde/gecertificeerde software voor aansluiting op de Centrale Objecten Database van VBO Makelaar, zgn. ATRIUM. Daarnaast zijn leden van de sectie Wonen gehouden gebruik te maken van de innovatieve validatiesoftware van Huurcheck Nederland om de kwaliteit van het verhuurproces van de sectieleden Wonen te waarborgen.

Het VBO-lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap. De aanvraag van het lidmaatschap wordt in behandeling genomen na ontvangst van het aanvraagformulier en de hierbij gevraagde documenten. Degene die een lidmaatschap aanvraagt is verplicht eerst de ballotageprocedure te doorlopen. Iedere vrijdag vóór 13.00 uur worden alle lidmaatschapsaanvragen die in de voorafgaande week zijn ontvangen  voor een periode van 5 werkdagen op het ledennet geplaatst. VBO-leden hebben vervolgens 5 werkdagen de tijd om te reageren op de aanvraag. Indien een VBO-lid bezwaar heeft tegen de aanvraag, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor daaropvolgende vrijdag 8.00 uur gemotiveerd kenbaar te zijn gemaakt. Dit bezwaar zal worden onderzocht en ter beoordeling bij het afdelingsbestuur worden aangeboden, waarna het afdelingsbestuur advies uitbrengt over de lidmaatschapsaanvraag. Indien er tijdens de ballotageperiode geen bezwaren zijn ontvangen en de entreenota is voldaan, wordt aanvrager na de ballotageperiode automatisch officieel VBO-lid.

Lid worden